Наукові журнали

СВІТ ФІНАНСІВ

Науковий журнал
Заснований у травні 2004 року.
Засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет.
Головний редактор – доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович.
Журнал виходить чотири рази на рік.
Журнал входить до переліку фахових видань у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р.)
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців ДК № 3467 від 23.04.2009 р.
Науковий журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Library of Congress (Washington DC 20540 United States) Online Catalog, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
Журнал “Світ фінансів” включено Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації із числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 1818-5754.
Передплатний індекс за каталогом Укрпошти – 99827.
Тематична спрямованість журналу: висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблем у сфері державних фінансів; оподаткування і фіскальної політики; державного адміністрування й фінансового менеджменту; банківської справи й монетарної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів.
Адреса редакції:
46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кафедра фінансів)
Тел. (0352) 47-50-50*11-328
E-mail: tneu.svitfin@tneu.edu.ua
Web-сторінка: http://www.financeworld.com.ua

 

ВІСНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Науковий журнал
Заснований у травні 1996 р.
Засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет.
Головний редактор – доктор економічних наук, професор Задорожний Зеновій-Михайло Васильович.
Журнал виходить чотири рази на рік.
Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – № 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 11. – С. 12). Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. № 241.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.
Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).
ІSSN 1993-0240.
Адреса редакції: 46009, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11, Тернопільський національний економічний університет.
Тел. 0352-47-50-76.
E-mail: tneu.visnuk@gmail.com.
Електронний варіант журналу в Інтернеті: http://www.library.tane.edu.ua; http:www.nbuv.gov.ua

 

ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Науковий журнал
Щоквартальник «Журнал європейської економіки» засновано в 2001 р. рішенням Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет).
Засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет.
Головний редактор – доктор економічних наук, професор Савельєв Євген Васильович.
«Журнал європейської економіки» видається 4 рази на рік та розповсюджується за передплатою, поштою, в роздрібній торгівлі та електронною поштою.
Журнал входить до переліку фахових видань у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.)
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12642-1526ПР від 03.06.2007 р., видане Міністерством юстиції України.
«Журнал європейської економіки» реферується в: База даних «Україніка наукова», реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека ім. В. Вернадського (Україна); «Journal of Economic Literature» American Economic Association (США); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Index Copernicus (ЄС); База даних «ВИНИТИ», реферативний журнал «Экономика» (Російська Федерація).
«Журнал європейської економіки» 10 листопада 2016 р. зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) і присвоєно ISSN 1684-906Х (українська друкована версія), ISSN 2519-190Х (українська електронна версія), ISSN 2519-4070 (англійська друкована версія), ISSN 2519-4089 (англійська електронна версія).
Передплатний індекс за каталогом Укрпошти – 23527.
Метою щоквартального «Журналу європейської економіки» є публікація теоретичних і прикладних досліджень проблем соціально-економічного розвитку країн Європейського континенту іноземними і українськими науковцями. Цільовими сферами наукових публікацій журналу є аспекти макро- і мікроекономічного рівнів, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, економіка європейських країн, регіоналізація в економічному просторі, ринок фінансово-банківських послуг, міграційні процеси, бібліографічні огляди і рецензії, а також інформація про наукові конференції.
Адреса редакції: 46000 Тернопіль, вул. Львівська, 11/1202, Тернопільський національний економічний університет.
Тел.: (0352) 47-50-75.
E-mail: jee.tneu09@gmail.com.
Web-сторінка: jee.tneu.edu.ua.

 

JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMY

Scientific Economic Journal
A quarterly newsletter «Journal of the European Economy» was founded in 2001 by decision of the Academic Council of Ternopil Academy of National Economy (now Ternopil National Economic University).
Founder and publisher – Ternopil National Economic University.
Editor-in-Chief – Doctor of Economic Sciences, Professor Yevhen Savelyev.
«Journal of European Economy» is published 4 times a year and distributed by subscription, mail, retail and e-mail.
The journal is enlisted in the professional publications of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Order of MES of Ukraine № 241 from 09.03.2016).
Certificate of registration of the mass media publications KB № 12642-1526ПP dated 03.06.2007 was issued by the Ministry of Justice of Ukraine.
«Journal of European Economy» is reviewed by: DB «Ukrainika Naukova», AJ «Dzherelo», National Vernadskyi Library (Ukraine); «Journal of Economic Literature» (JEL), American Economic Association Publications; The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Index Copernicus (EU); DB «VINITI», AJ «Economika» (Russian Federation).
«Journal of European Economy» is registered at the International Centre of Periodicals on November 10, 2016 (ISSN International Centre of. Paris) and received an ISSN 1684-906X (Ukrainian printed version), ISSN 2519-190X (Ukrainian electronic version), ISSN 2519-4070 (English printed version), ISSN 2519-4089 (English electronic version).
Subscription index following the catalogue of Ukrmail – 23529.
The objective of the quarterly of «Journal of European Economy» is a publication of theoretical and applied researches of socio-economic development of the European continent by Ukrainian and foreign scientists. The target areas of scientific publications of the journal are the aspects of macro and microeconomic levels, international economics, international economic relations, European economies, regionalization in European economic area, financial and banking service market, migration, bibliographic reviews and peer reviews, as well as the information on scientific conferences.
Address: 11/1202 Lvivs’ka St., 46000, Ternopil, Ukraine. Ternopil National Economic University.
Теl.: (0352) 47-50-75.
E-mail: jee.tneu09@gmail.com.
Web-site: jee.tneu.edu.ua.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА

Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.
Заснований у 2011 році.
Засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет.
Головний редактор – доктор юридичних наук, доцент Гречанюк Сергій Костянтинович.
Журнал виходить чотири рази на рік.
Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 р. № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року».
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011 р.
Включений Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації із числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 2524-0129.
Адреса редакції: 46400 м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а.
Тел. (0352) 47-50-50*11-328
E-mail: zbirnyktneu@ukr.net
Web-сторінка: www.app.tneu.edu.ua.

 

ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО

Український тeopeтикo-мeтoдoлoгiчний coцioгуманітаpний часопис
Заснований у 2000 році.
Засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет.
Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Головний редактор – доктор психологічних наук, професор Фурман Анатолій Васильович.
Журнал виходить чотири рази на рік.
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психологічних наук (Наказ МОН № 693 від 10 травня 2017 року).
Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15617-4089 ПР, видане 25 серпня 2009 року Міністерством юстиції України.
Індексується Google Scholar. Зареєстрований у ICI World of Journals. Розміщений на платформі “Наукова періодика України” мережі УРАН
Журнал включено Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації із числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print).
Передплатний індекс за каталогом Укрпошти – 21985.
Тематична спрямованість журналу: Проблеми суспільствотворення; Фундатори українотворення; Фундаментальні дослідження; Методологія як сфера миследіяльності; Професійне методологування; Теоретична психологія; Історія психології; Психософія; Освітологія; Теорія і технології соціальної роботи; Психодидактика; Соціальна психологія; Аксіопсихологія; Психологія економічного життя; Психологія особистості; Прикладна психологія; Експериментальна психологія; Психологічна практика;  Програмово-методичний інструментарій.
Адреса редакції: 46011, Україна, м. Тернопіль, вул. Львівська, 9, к. 5.
Тел. (097) 442-75-95, (0352) 47-50-50 +(вн.)10-179.
E-mail: a.furman@tneu.edu.ua.
Сторінки журналу в Інтернеті: psm2000.ucoz.ua (інформаційна), journals.uran.ua/index.php/1810-2131 (офіційна)
Онлайн версія розміщена у базах URAN (http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131), eTNEUIR (http://dspace.tneu.edu.ua), НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua), ТНЕУ (http://pis.tneu.edu.ua).

 

КОМП’ЮТИНГ

Міжнародний науковий журнал.
Заснований у травні 2002 році.
Засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет, НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем у співпраці з інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова, Національна академія наук України.
Головний редактор – доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович.
Журнал виходить чотири рази на рік.
Постановою президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня 2010 року міжнародний журнал «Комп’ютинг» віднесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук
Зареєстрований Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ №17050-5820ПР від 15.07.2010.
Міжнародний журнал «Комп’ютинг» індексується у наступних наукометричних базах: Scopus; Index Copernicus International; Google Scholar; Національна бібліотека України ім. В. Вернадського.
Журнал включено Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації із числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 1727-6209 (Print), ISSN 2312-5381 (Online)
Адреса редакції: площа Перемоги, 3, Тернопіль, 46020, Україна, НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем, Тернопільський національний економічний університет
Тел.: 0 (352) 47-50-50
E-mail: computing@computingonline.net; computing.journal@gmail.com.
Web-сторінка: www.computingonline.net.