Підручники та посібники

СУЧАСНА МОВНА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Шкіцька І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ірина Юріївна Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.
У навчальному посібнику висвітлено питання ділової комунікації, мовної культури та етики фахового мовлення, систематизовано й структуровано основні відомості про мову ділового спілкування, показано особливості її лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів. Посібник містить велику кількість завдань для аудиторної та самостійної роботи. Тести і вправи до кожної теми сприяють засвоєнню знань, виробленню та удосконаленню навичок культурного усного й писемного книжного мовлення.
Для студентів вищих навчальних закладів, мовознавців, викладачів, учителів української мови та всіх, хто цікавиться питаннями культури мовлення й прагне підвищити свою грамотність.
УДК 811.161.2’276(075.8)
Ш 66
ISBN 978-966-654-473-8

 

МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ

Довгань Ж. М. Менеджмент у банку: підруч. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – 512 с.
У підручнику викладено теоретичні та практичні питання менеджменту у банку. Подані теми розкривають зміст банківського менеджменту, організації роботи та планування діяльності банку, методи та прийоми управління власним капіталом, активами і пасивами банку як щодо формування окремих комбінацій у структурі балансу, так і в процесі управління ризиками, ліквідністю і прибутковістю. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, а також спеціалістів-практиків, які цікавляться проблемами банківського менеджменту.
УДК 336.71
Д 58
ІSBN 978-966-654-468-4

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с.
Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема бюджетному плану­ванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за вико­нанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 28 «Публічне управління та адмініструван­ня», аспірантів, магістрів, науковців, працівників фінансової системи України, ви­кладачів та усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.
УДК 336.14
ББК 65.9 (4 Укр) 261.3я73
Б 98
ISВN 978-966-654-463-9

 

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

Туроперейтинг : підруч. / за заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. – 440 с.
Підручник сприятиме формуванню у студентів теоретичних та практичних знань з питань туроперейтингу.
У виданні розкрито особливості організації діяльності туроператора, оха­рактеризовано технологічні процеси проектування, розробки та збуту турпродук- ту, висвітлено особливості співпраці туроператора з постачальниками та ділови­ми партнерами, розкрито фінансові та облікові аспекти туроперейтингу, виявлено критерії оцінки якості комплексного туристичного обслуговування, висвітлено можливості інформаційних технологій в діяльності туроператора.
Підручник рекомендовано для студентів напряму підготовки «Туризм» га­лузі знань «Сфера обслуговування», викладачів, аспірантів та фахівців, які вивча­ють питання туристичної індустрії.
УДК. 338.48
ББК 65.9 (4Укр)29-212
Т 86
ISВN 978-966-654-462-2

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

Організація туризму : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ 2017. – 448 с.
Підручник сприятиме формуванню у студентів теоретичних та практичних знань з питань організації туризму. Розглянуто особливості регулювання туризму на міжнародному та національному рівнях, охарактеризовано організаційні засади створення та діяльності туристичного підприємства, описано технологічний процес проектування, розробки та збуту тур продукту, висвітлено особливості співпраці туристичного підприємства з постачальниками та діловими партнерами, розкрито особливості організації послуг транспортування, розміщення, харчування та екскурсійного обслуговування туристів, висвітлено можливості інформаційних технологій в організації туризму.
Підручник рекомендовано для студентів напряму підготовки «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування», викладачів, аспірантів та фахівців, які вивчають питання туристичної індустрії.
УДК. 338.48
ББК 65.9 (4Укр)29-212
М 50
ISВN 978-966-654-386-1

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько – 2016. – 370 с. І8БК 978-966-654-410-3
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. В ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах.
УДК 657(072)
ББК 65.052.29я73
Л 87
ISBN 978-966-654-410-3

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Історія економіки та економічної думки : підруч. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015 – 792 с.
У підручнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки як органічної єдності історико-економічних наук. Використані найновіші досягнення американських, європейських і українських вчених-економістів, що дозволило забезпечити взаємодію «науки досліджень» і «науки навчання», узагальнити практику досліджень у цій галузі науки. Історію світового господарського розвитку від первісного суспільства і ранніх цивілізацій до сучасного часу викладено в контексті розуміння економічної реальності видатними мислителями, науковими школами, течіями і напрямами економічної думки. Історія економіки простежує суспільно-економічні закономірності та конкретні практики. Історія економічної думки розкривається як квінтесенція досвіду господарського життя. Розкрито процес створення сучасного економічного знання. Важливою складовою підручника є історія господарства та економічної думки України в загальносвітовому контексті. Подані авторські оцінки окремих світогосподарських тенденцій, нових підходів і контекстів сучасної економічної науки. Методологічним підґрунтям підручника є цивілізаційна парадигми та системно-синергетичний підхід. Кожний розділ починається загальними характеристиками досліджуваного періоду, завершується навчальним тренінгом з контрольними запитаннями і завданнями, має бібліографію, що охоплює першоджерела, навчальну обов’язкову і рекомендовану літературу. В кінці підручника подано загальний список першоджерел і рекомендованої літератури.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.
УДК 330.8(075.8)
ББК 65.02я73
І-90
ISBN 978-966-654-394-6

 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування : підруч. / за ред. О. П. Кириленко та В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
Підручник «Соціальне страхування» підготовлений відповідно до навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яка входить до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
У підручнику розкрито сутність соціального страхування, визначено його зміст, завдання та функції; здійснено характеристику суб’єктів соціального страхування; розглянуто види соціального страхування та фінансові механізми, що функціонують у цій сфері; узагальнено зарубіжний досвід організації соціального страхування; обґрунтовано основні проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні.
Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів державних органів влади, які працюють у системі соціального захисту, та усіх, хто цікавиться проблематикою соціального страхування.
УДК.369(075.8)
ББК 65.272я73
С 69
ISBN 978-966-654-435-6

 

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Митний кодекс України: практичні аспекти : навчально-методичний посібник / ред. кол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий, О. М. Омельчук, П. В. Пашко та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с.
Посібник підготовлений експертами, спеціалістами-практиками органів Державної фіскальної служби України, інших державних установ, а також науковцями вищих навчальних закладів.
Видання містить теоретичну і практичну частини, що ґрунтуються на чинній системі митного права. У теоретичній частині розкрито нормативні документи. У практичній частині докладно прокоментовано особливості застосування норм Митного кодексу України (нормативно-правова база станом на 01.01.2016 р.), представлено табличний матеріал, рисунки, схеми та розроблено контрольні питання до тематичних розділів.
Матеріал, висвітлений у посібнику, є актуальним і може прислужитися у практичній діяльності митниць Державної фіскальної служби України, державних службовців і фахівців міністерств, ві­домств, інших центральних органів виконавчої влади й організацій, суддів, адвокатів, митних брокерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного та правоохоронного спрямування, усім, чия діяльність пов’язана з практичним застосуванням митного законодавства.
удк: 351.713+339.543
ББК 67. 9 (4 УПР) 301.0-3
М 66
ISBN 978-966-654-423-3

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.
У підручнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов’язань на підприємствах агропромислового бізнесу різних форм власності і видів господарської діяльності. Наведено документообіг підприємств з представленням облікових регістрів, рекомендованих як Міністерством фінансів України для всіх підприємств незалежно від форм власності і видів ді­яльності, так і Міністерством аграрної політики та продовольства України для підприємств агропромислового бізнесу. Теоретичний виклад навчального матеріалу посилено конкретними прикладами та розрахунками. Відображено взаємозв’язок між первинними документами і регістрами аналітичного й синтетичного обліку. Підручник насичений ілюстративним матеріалом, що посилює його навчальну здатність.
Для студентів вищих навчальних закладів.
УДК 657 (075.8)
ББК 65.052.29(4Укр)253.2я73
Б 89
ISBN 978-966-654-428-8

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінальний процес : підруч. / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 264 с.
Підручник підготовлений у відповідності до програми курсу «Кримінальний процес» з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства. У підручнику розглянуто структуру і принципи діяльності кримінального провадження, практичні аспекти виконання для набуття певних професійних навичок.
Розрахований на студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів і усіх читачів, які цікавляться зазначеною тематикою.
УДК 343.13
ББК 67.9(47кр)311
Р 59
ISBN 978-966-654-430-1

 

ОБЛІК ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лучко М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб./ М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с.
УДК 657:339.9
ББК 65.052.9(4 Укр )243
Л 87
ІSВN 978-966-654-389-2

 

 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Місцеві фінанси : підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 448 с.
У підручнику розглянуто коло питань, що стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, формування дохідної бази місцевих бюджетів, системи видатків місцевих бюджетів, фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання, бюджетного процесу на місцевому рівні, організації фінан­сової діяльності підприємств місцевого господарства, фінансів підприємств комунальної власності, фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу, управління місце­вими фінансами в Україні, світового досвіду організації місцевих фінансів й ін.
Підручник призначений для науковців, практиків-фінансистів, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто прагне поглибити знання з проблематики місцевих фінансів.
УДК 336.02(075.8)
ББК 65.9я73
М65
ІSBN 978-966-654-368-7

 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України : навч. посіб. / Журавель Г. П., Гарасим М. П.; Гарасим П. М., Хомин П. Я. ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ 2014. – 272 с.
Навчальний посібник розроблено відповідно до програми курсу “Облік і звітність в оподаткуванні”. Матеріал викладено з урахуванням специфіки оподаткування діяльності підприємств галузей матеріального виробництва, торгівлі та постачання за Податковим кодексом України.
Окремо наводиться комплексне практичне індивідуальне завдання, яке охоплює найбільш важливі теми, передбачені програмою курсу “Облік і звітність в оподаткуванні”, від складання первинних документів, аналітичних реєстрів до податкових декларацій включно.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей. Він буде корисним також для облікових працівників підприємств, оскільки тут систематизовано і роз’яснено методику облікового забезпечення та складання звітності за Податковим кодексом України.
УДК.657.466
ББК 65.052.9 (4 УКР) 226.13 Я 73
О 17
ІSBN 978-966-654-359-5

 

БІРЖОВА СПРАВА

Біржова справа : підруч. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.
Третє видання підручника «Біржова справа» написано відповідно до програм дисциплін «Біржова справа» та «Міжнародні біржові ринки» Тернопільського національного економічного університету.
Перше та друге видання підручника було схвально зустрінуте науковцями, фахівцями біржових ринків, студентами. Третє видання змінене, перероблене та доповнене з врахуванням сучасних процесів, що відбуваються у світовій біржовій торгівлі.
Підручник складається з трьох частин та двадцяти розділів. Кожний розділ закінчується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань та рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань, задачами, додатками, в яких проілюстровано типові угоди на брокерське обслуговування, біржові котирування ф’ючерсних та опціонних контрактів.
Україна йде шляхом створення умов для функціонування інфраструктурних інститутів, таких як товарні, фондові та валютні біржі. Ситуація на ринках сільськогосподарської сировини, валюти та цінних паперів в Україні потребує впровадження механізмів страхування цінових та курсових ризиків, що без опанування правил строкової біржової торгівлі зробити практично неможливо. Підручник буде цікавим не лише викладачам, аспірантам, студентам, слухачам бакалаврських та магістерських програм, а й біржовими брокерами, трейдерами, торговцям цінними паперами, інвестиційним керуючим, дилерам банків, фінансових компаній для організації успішної роботи на глобальних біржових ринках та впровадження аналогічних технологій на вітчизняних біржах.
Підручник допоможе у здобутті необхідних знань для процедур укладання ф’ючерсних, опціонних угод та свопів на міжнародних ф’ючерсних біржах з метою захисту експортно-імпортних операцій, виробництва, торгівлі основними сировинними активами від цінових і курсових коливань та отримання додаткових джерел доходів.
УДК 336.764/768
ББК 65.9 (4.Укр) 264.31.я73
Б 67
ISBN 978-966-654-361-8

 

ІНВЕСТУВАННЯ

Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 544 с.
У підручнику “Інвестування” авторами висвітлюються актуальні питання інвестиційної діяльності як необхідного елемента інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Підручник містить визначення концептуальних засад інвестування, базових понять інвестиційних розрахунків, механізму оцінки та реалізації фінансових і реальних інвестицій, у тому числі в міжнародному аспекті, особливостей інноваційних інвестицій, здійснення проектного та портфельного інвестування, формування інвестиційних ресурсів, управління ризиками інвестицінної діяльності, порядку участі держави в інвестиційному процесі.
Підручник включає виклад тематичного матеріалу, контрольні питання, дослідницькі завдання, ключові слова, перелік рекомендованих літературних джерел та інтернет-ресурсів.
Видання розраховане на студентів вузів економічного профілю, слухачів магістратури, аспірантів, науковців та працівників фінансово-банківської та інвестиційної сфер.
УДК 330.322
ББК 65.9(4Укр)263Я73
Л 86
ISBN 978-966-654-312-0

 

МИТНА СПРАВА

Митна справа : підруч. / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. – 540 с.
Підручник підготовлено науково-педагогічними працівниками кафедри подат­ків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
У пропонованому виданні викладено теоретичні та прикладні аспекти митної справи в Україні та деяких країнах світу, досліджено історичні етапи становлення вітчизняної митної системи. Значну увагу приділено питанням митного оформлення, митного контролю, справляння митних платежів, боротьби з контрабандою та про­тидії митним правопорушенням.
Матеріал представлено на основі норм митного законодавства за станом на 31.12.2013 р.
Підручник є актуальним для студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів, магістрів, аспірантів, викладачів, працівників податкової та митної служб, державних службовців, фахівців і спеціалістів, хто виявляє інтерес до теорії та практики митної справи.
УДК 339.543
ББК 65.9(4Укр)428-18я73
М 66
ISBN 978-966-654-351-9

 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Задорожний З. В., Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бродовський В. Ю.Облік і звітність за міжнародними стандартами. Навчальний посібник. 2-е видання, виправлене, доповнене – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ»,  2014. – 445 с.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, головних бухгалтерів, фінансових аналітиків та керівників служби контролінгу та аудиту
УДК 657:006.032(075)
ББК 65.052.0
О 17

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 444 с.
У навчальному посібнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов’язань на підприємствах агропромислового виробництва різних форм власності і видів господарської діяльності. Наведено документообіг підприємств з представленням облікових регістрів, рекомендованих як Міністерством фінансів України для всіх підприємств незалежно від форм власності і видів діяльності, так і Міністерством аграрної політики та продовольства України для підприємств агропромислового виробництва. Теоретичний виклад навчального матеріалу посилено конкретними прикладами та розрахунками. Відображено взаємозв’язок між первинними документами і регістрами аналітичного й синтетичного обліку. Навчальний посібник насичений ілюстративним матеріалом, що посилює його навчальну здатність.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» аграрної спеціалізації.
УДК 657
ББК 65.052.2 (4 Укр) Я73
Б 89
ISBN 978-966-654-353-3

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджету держави, розкрито його призначення і роль у суспільстві. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади формування бюджетної політики, бюджетного механізму, бюджетної системи України. Акцентовано увагу на окремих аспектах функціонування бюджету держави як основного фінансового плану, на аналізі його стану, досліджено засади балансування, економічну природу та систему управління бюджетним дефіцитом, організацію міжбюджетних відносин, систему доходів і видатків бюджету. Охарактеризовано видатки на економічну діяльність та науку, соціальний захист населення і соціальну сферу, управління та оборону, обслуговування державного боргу.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії і практики бюджету держави.
УДК 336.14
ББК 69.9 (4 Укр.) 261.3я73
Б 98
ISBN 978-966-654-336-6

 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / [О. П. Дяків, В. М. Островерхов, Н. М. Слівінська, С. А. Прохоровська] ; за ред. Є. П. Качана. – вид. 2-е перероб. і доп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с.
Курс «Економіка праці та соціально-трудові відносини» вивчають студенти всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що свідчить про важливість і значущість цієї дисципліни.
Навчально-методичний посібник містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»: теоретичні питання робочої програми, питання для обговорення, групові завдання, індиві­дуальні науково-дослідні завдання, завдання для самостійної роботи, задачі для розв’язування, тестові завдання та короткий виклад основного матеріалу за кожною з тем даної дисципліни.
Перше видання навчально-методичного посібника було схвально зустрінуте науковцями, фахівцями з питань розвитку соціально-трудових відносин, студентами. Друге видання пере­роблене й доповнене широким опрацюванням нової законодавчої та нормативно-правової бази України з питань економіки праці та соціально-трудових відносин, задачами для розв’язування, переліком індивідуальних науково-дослідних завдань, поновленими джерелами рекомендованої літератури.
Поєднання теоретичного та практичного підходів робить посібник корисним та цікавим не лише викладачам і студентам всіх економомічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівцям з питань економіки праці та соціально-трудових відносин.
УДК 331.101.26
ББК 65.9(4 Укр)24я73
Е 40

 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ 

Штефанич Д. А., Братко О. С., Дячун О. Д., Лагоцька Н. З., Окрепкий Р. Б. Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / За ред. доктора економічних наук, професора Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
Навчальний посібник «Маркетинговий аналіз» зорієнтований на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів у сфері економіки і підприємництва.
У ньому розглянуто: сутність, завдання та предмет маркетингового аналізу; інформаційне і методичне забезпечення його проведення; порядок здійснення маркетингового аналізу постачальників, конкурентів, клієнтів та контактних аудиторій, товарної, цінової, збутової і комунікативної політик; особливості проведення маркетингового аналізу ризиків у маркетинговій діяльності.
Розрахований та студентів, аспірантів, науковців та практичних працівників підприємств, зайнятих у маркетингових структурах.
ББК 65.9 (4 Укр)-181 я 73
Ш 90
ISBN 978-966-654-296-3

 
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Спільник І. В., Загородна О. М. Економічний аналіз : навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей). – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 432 с.
У виданні розглянуто теоретичні основи, інформаційне забезпечення та методика проведення економічного аналізу суб’єктів господарювання. Значну увагу зосереджено на висвітленні питань аналізу фінансово-господарської діяльності та її ефективності з урахуванням чинних інструктивних матеріалів, вітчизняного та зарубіжного досвіду. Особливу увагу приділено питанням організації самостійної роботи студентів.
Посібник містить повне забезпечення навчально-методичного комплексу дисципліни «Економічний аналіз».
Призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, буде корисним у практичній роботі працівників підприємств та фінансово-кредитних установ.
ББК 65.053.9 (4 Укр) я73
С 72

 

КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спільник І. В. Консалтингова діяльність : навч.-метод. комплекс дисципліни (для слухачів магістерських програм). – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 156 с.
У виданні розглянуто теоретичні, економічні та організаційні основи консалтингової діяльності. Особливу увагу приділено висвітленню прикладних питань консалтингу з урахуванням накопиченого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Посібник містить повне забезпечення навчально-методичного комплексу дисципліни і покликаний допомогти студентам у правильній організації роботи з вивчення курсу «Консалтингова діяльність». Значну увагу приділено самостійній та індивідуальній роботі. Структура посібника організована таким чином, щоб максимально допомогти студентам у вивченні та підготовці до успішної здачі підсумкового контролю з дисципліни.
Призначений для викладачів і слухачів магістерських програм, буде корисним у роботі працівників консультаційних підприємств, фінансово-кредитних установ та окремих консультантів-практиків.
ББК 65.050.9 (4 Укр)
С 72

 

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Державний кредит : навч. посіб. / Лубкей Н. П., Ткачук Н. М., Горин В. П., Карапетян О. М. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
У навчальному посібнику висвітлено сутність та роль державного кредиту в умовах ринкових трансформацій; розглянуто концептуальні й організаційно-правові аспекти здійснення державних позик на загальнодержавному та локальному рівнях, зарубіжну практику й особливості управління державним боргом в Україні, а також проблеми боргової безпеки.
Для студентів, аспірантів, науковців та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми державного кредиту і державного боргу.
УДК 336.58
ББК 65.9 (4Укр) 262.1Я73
Д 36

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Право інтелектуальної власності. Практикум : навчальний посібник / І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 216 с.
Навчальний посібник підготовлений з метою проведення практичних занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право», при вивченні дисципліни «Право інтелектуальної власності».
У практикумі викладено програму курсу, плани семінарських занять, рекомендовану літературу до кожної з тем, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань та методичні рекомендації для їхнього виконання. Значний обсяг у навчальному посібнику займають ситуаційні завдання й тести, що допоможе опанувати курс права інтелектуальної власності.
ББК 67.9 (4 Укр) 304.3р
П 68

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА: ОСНОВИ ГРАМАТИКИ У ТАБЛИЦЯХ ТА ВПРАВАХ

Лиса Н. С., Кривоус М. Б., Тишковець М. П. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах: навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 312 с.
Навчальний посібник підготовлений з метою формування граматичних навичок. Він складається з двох частин – основ української граматики в таблицях і тестів. Кожна з частин включає розділи, що охоплюють тематику курсу і спрямовані на виявлення знань теоретичних основ української мови та практичних умінь і навичок студентів. Виклад правил супроводжується короткими прикладами.
У першій частині посібника подано велику кількість різноманітних таблиць, що ґрунтуються на термінологічній і близькій до неї за сферою використання лексиці, що вимагає попередньої ретельної роботи студентів зі словниками різних типів, зокрема спеціальними термінологічними. Друга частина містить тестові завдання, які охоплю­ють достатню кількість прикладів з орфографії та морфології.
УДК 811.161.2
ББК 81.2 Укр -9
Л 63
ISBN 978-966-654-271-0