Монографії

ПСИХОЛОГІЯ СМИСЛОЖИТТЄВОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : моногр. / Анатолій Анатолійович Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 508 с.
Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню смисложиттєвої сфери особистості як системи свідомісних організованостей життєактивності, що впорядковує її інтенційні та потенційні запити, засвідчує повномірне осягнення себе і дійсності, становить екзистенційне осереддя її персоніфікованого буття. Детально розглядаються вособистіснені смислоформи, що утворюють визначальний спосіб реалізації суб’єктом життєдіяльності свого покликання й упорядковують вітакультурний простір власного самоздійснення, стимулюють обрання унікального шляху-програми саморозгортання у ситуаціях буденності. Сенсосмисловий розвиток особистості витлумачується з позицій та інтелектуальних засобів компетентного методологування як закономірне розпросторення проблемно-модульної миследіяльності від актів поіменування та поцінування до діяльно-креативного і рефлексивного оволодіння нею навколишньою дійсністю й усвідомлення своєї присутності у світі та виходу на неозорі горизонти самотворення, що викристалізовується у вчинках осмислення буття й осенсовування життя.
Для дослідників загальнолюдських смислів і персоніфікованих сенсів як конституювального підґрунтя розвитку особистості, котра вдосконалю­ється в індивідуальному способі-вчиненні життєздійснення, заснованому на чіткому розумінні власних цінностей і цілей, пріоритетів і значень, які гармонізують її взаємостосунки з довкіллям у смисловій поліфонії соціокультурного повсякдення.
УДК 124.2 : 130.122 : 159.955
ББК 88.37
Ф 95
ІSBN 978-966-654-479-0

 

РИНОК КАПІТАЛІВ У ФІНАНСУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Стецько М. В. Ринок капіталів у фінансуванні підприємств: сучасний стан і тенденції розвитку: моногр. / Микола Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 345 с.
У монографії набули подальшого розвитку теоретико-методологічні засади корпоративних фінансів та ринку капіталів. Визначено сучасний стан ринку капі­талів в Україні та тенденції його розвитку у контексті його впливу на алокацію ре­сурсів у корпоративному секторі економіки. Проведено аналіз вітчизняного ринку капіталу під ракурсом глобальної конкурентоспроможності. Досліджено пробле­матику фінансування підприємств з використанням інструментів ринку капіталів та визначено механізми його активізації. Особливу увагу приділено з’ясуванню ринкових критеріїв прийняття рішень щодо фінансування підприємств за рахунок залучення інвестиційного та боргового капіталу.
Монографічне дослідження стане в нагоді фінансовим службам корпора­тивних підприємств у разі прийняття ними рішень щодо публічної пропозиції цінних паперів; інвесторам, що вкладають кошти у корпоративні цінні папери; представникам державних органів, що реалізують державну політику у сфері фі­нансових ринків; фінансовим посередникам; іншим учасникам ринку капіталів, а також науковцям та студентам, що вивчають корпоративні фінанси.
УДК 336.76:334.78
С 79
ISВN 978-966-654-491-2

 

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Лизун М. В. Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції : моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 453 с.
У монографії наводиться теоретичний дискурс розвитку процесів регіональної валютної інтеграції. Висвітлено теоретико-методологічні засади формування і функціонування регіональних інтеграційних угруповань в умовах трансформації геомонетарного простору. Здійснено оцінку економічної ефективності регіональних валютних об’єднань. Розглянуто проблеми і протиріччя функціонування регіональних валютних угруповань, зокрема акцентується увага на перебігу процесів валютної дезінтеграції крізь призму валютних воєн. Монографія включає огляд перспектив валютної інтеграції України та містить рекомендації щодо реорганізації вітчизняної валютно-курсової політики.
Розраховано для дослідників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. Книга може бути корисною також фахівцям-практикам та всім, хто цікавиться проблемами світової валютної системи.
УДК 339.7
Л 55
ІSBN 978-966-654-474-5

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ФІЛОСОФСЬКІ ДЕТЕРМІНАНТИ

Васильчишин О. Б. Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : моногр. / О. Б. Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 358 с.
У монографії розглянуті основні теоретико-концептуальні засади фінансової безпеки банківської системи, індивідуація безпеки банківського сектору в контексті домінантності детермінантів фінансової безпеки банківсь­кої системи. Досліджено детермінацію банківської системи у фінансовій безпеці національної економіки, розкрито економічний зміст та сутність фінансової безпеки банківської системи з погляду економічної та банківської теорії враховуючи сингулярність індикативних ознак її порушення. Окреслено ендогенні та екзогенні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Досліджено методологічні засади та прикладний інструментарій оцінювання фінансової безпеки банківської системи. Побудовано інтегральний показник рівня фінансової безпеки банківської системи України, а також розроблено практичну концепцію оцінки фінансової безпеки в контексті досягнення стратегічних цілей банківської системи в цілому. Запропоновано концептуальні та стратегічні напрямки удосконалення управління фінансовою безпекою банківської системи України.
Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, представників банківського та фіскального секторів, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фінансової безпеки банківської системи.
УДК 336.71(477)
В19
ISBN 978-966-654-484-4

 

СТРУКТУРНЕ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ

Васіна А. Ю. Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти : моногр. / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. – 392 с.
У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення структурного реформування економіки; здійснено оцінку впливу структури національної економіки на досягнення цілей соціально-економічного розвитку; ідентифіковано структурні детермінанти конкурентоспроможності національної економіки та глобалізаційні виклики її структурі; здійснено оцінку механізмів структурного реформування; обґрунтовано концепцію формування інституційного середовища структурного реформування національної економіки, зо­рієнтованого на посилення її спроможності реагувати на виклики та запити середовища розвитку; наведено рекомендації щодо удоскона­лення механізмів структурного реформування національної економіки.
Для науковців, аспірантів, слухачів магістратури, державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, керівників державних та громадських організацій.
УДК 338.2
В 19
ISBN 978-966-654-425-7

 

УКРАЇНОМОВНА ПЕРІОДИКА У НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США (1991-2017 рр.)

Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991-2017 рр.) / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2017. – 608 с.
У пропонованій монографії зосереджено увагу на надзвичайно роз­галуженій мережі різнопрофільної україномовної періодики США, що є не тільки своєрідним виразником і презентатором українства за океаном, а й умовою становлення національної спільноти, самоствердження україн­ців. Досліджувані матеріали підкреслюють важливі проблеми українців як етнічної групи на американському континенті, зв’язки з історичною бать­ківщиною та українцями в інших країнах, власне, дають надзвичайно цін­ний матеріал щодо історії української еміграції, її національно-культурного життя. Узагальнений досвід щодо збереження своєї національної ідентич­ності українською діаспорою в полікультурному та іншомовному середови­щі США, презентований через її україномовну періодику, вважаємо, може стати важливим та корисним і для самої України, зокрема для формування світогляду прийдешнього покоління.
УДК 070=161.2(73)
Б 61
ISВN 978-966-654-498-1

 

ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Шандрук С. К. Психологія професійних творчих здібностей : моногр. / Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 357 с.
У роботі здійснений критичний огляд теоретико-методологічних досліджень на предмет з’ясування природи, сутності, ґенези, основних функцій, онтології, феноменології професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів. Основна увага зосереджена на категорійному аналізі творчих здібностей людини у філософсько-психологічному дискурсі. З позицій філософсько -психологічної теорії вчинку В. А. Роменця, циклічно-вчинкового підходу у розвитку науки (передусім соціогуманітарної, наукових шкіл і творчого шляху видатних мислителів) з його базовими принципами, концептами і закономірностями А. В. Фурмана запропонована циклічно-вчинкова технологія розвитку професійних творчих здібностей студентів психологічного профілю. Визначено психолого-педагогічні умови та чинники розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців-практичних психологів. Здійснений психологічний аналіз сформованості у студентів-психологів професійних творчих здібностей.
Для філософів і методологів, науковців та управлінців, мистецтво­знавців і працівників соціономічних професій – психологів, соціологів, священиків, соціальних і медичних працівників, менеджерів, політтехнологів, педагогів.
УДК 159.928 : 955
ББК 88.4
Ш 20
ІSBN 978-966-654-377-9

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І СТАЛИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ТА ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ

Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність : моногр. / Оксана Тулай. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 414 с.
У монографії досліджено концептуальні засади функціонування державних фінансів та показано їхню роль у вирішенні проблем сталого людського розвитку. Проаналізовано сучасний стан та особливості бюджетного фінансування таких важливих складових соціальної сфери, як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення. Значну увагу приділено основним напрямкам державної фінансової підтримки охорони навколишнього природного середовища. Охарактеризовано перспективи розвитку державного соціального страхування у контексті відтворення людського потенціалу. Монографія містить авторські погляди на складні діалектичні взаємозв’язки між державними фінансами і розвитком людського потенціалу та нові ідеї щодо перегляду усталених стереотипів для формування новітніх національних орієнтирів.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, державним службовцям та всім, хто прагне поглибити власні економічні знання.
УДК 336.1
ББК 65.261.1
Т82
І8БК 978-966-654-420-2 

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РЕГІОНУ: ПЕРЕДУМОВИ, ЗАГРОЗИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ

Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення / за ред. д. е. н., професора А. І. Крисоватого та д. е. н., професора О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с.
У монографії окреслені сучасний стан, загрози та перспективи соціально-економічного розвитку регіону, проведено оцінку наявного стратегічного потенціалу, еколого-ресурсних, соціально-демографічних, економічних та інноваційно-інвестиційних детермінант і передумов переходу на рейки сталого розвитку. Визначені головні напрямки розвитку продуктивних сил регіону та напрямки удосконалення територіальної структури господарства в контексті практичної реалізації принципів сталого розвитку.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисна також економістам-практикам, менеджерам, суб’єктам підприємництва, усім, хто прагне поглибити свої знання з економічної теорії та практики.
УДК 332.122:338.43
ББК 65.049(4укр.)
С 76
ISBN 978-966-654-414-1

 

РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ  

Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого та д. е. н., проф. Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с.
У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіоналізації на національному та наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей проведення регіональних реформ акцентовано увагу на теоретико-методологічній концептуалізації регіональних перетворень, регіоналізації глобального економічного простору, механізмах розвитку регіональної економіки. Значна увага приділена проблемам територіально-адміністративних реформ, децентралізації, субсидіарності, перезавантаженності державних фінансів, фінансовій самодостатності територій, муніципальній борговій політиці, мережевим форма організації бізнесу кластерного типу. Проаналізована практика та концептуальні напрями регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та Росії.
Для науковців, економістів, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.
УДК 339.97:330.34(477)
ББК 65.52
Р 32
ISBN 978-966-654-408-0

 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : моногр. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого, д-ра екон. наук, проф. О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
У монографії розкрито теоретико-методологічні аспекти реалізації податкової політики в контексті фіскальної децентралізації, створення та функціонування ефективного механізму акумулювання ресурсів на локальному рівні, що адекватно відповідає орієнтирам сталого соціально-економічного розвитку територій, а також є актуальним в умовах євроінтеграційних прагнень України.
У науковій праці розглянуті питання, що стосуються парадигми податкової політики на локальному рівні та податкової компоненти фіскальної децентралізації. Здійснено порівняння зарубіжної практики розширення бази оподаткування та нормативно-правових засад фіскальної децентралізації в Україні. Проведено аналіз становлення та функціонування інститутів фіскальної політики в нашій країні.
Запропоновано математичну модель використання податкових інструментів на локальному рівні та виокремлено пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної сфери оподаткування в напрямку фіскальної політики децентралізованого типу.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.
УДК 336.02 (477)
ББК 65.261.41-18
H27
ISBN 978-966-654-443-1

 

ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : моногр. / за ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 332 с.
У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до формування фіскального простору Української держави в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Висвітлено теоретичну концептуалізацію фіскального простору держави. Розкрито проблематику використання фіскально-монетарних інструментів у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Показано бюджетні дисбаланси фіскального простору України. Представлено реалії функціонування державних інституцій у фіскальному просторі України та євроінтеграційний контекст митної політики України. Основний акцент зроблено на аналізі та формуванні концептуальних підходів до реформування податкової, митної систем держави, сферах державного управління у фіскальній царині, проблемних аспектах фіскального адміністрування.
Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.
УДК 336.02 (477)
ББК 65.261.41-18
Ф63
ISBN 978-966-654-438-7

 

ДІАЛЕКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КОНСЕНСУСИ І КОНФЛІКТИ

Сидорович О. Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консенсуси і конфлікти / Олена Сидорович. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2015. – 432 c.
Пропонована монографія – авторське дослідження проблем оподаткування, спроба переосмислення сутності, принципів та функцій їх реалізації.
Дослідження оподаткування здійснюється в проекції інституціональної теорії з урахуванням парадигмальних засад пізнання та прикладних характеристик функціонування інститутів оподаткування.
Окреслено тенденції розвитку інститутів оподаткування в контексті теорії інституціоналізму, досліджено їх вплив на появу податкових конфліктів між державою в особі фіскальних органів та платниками податків. Проведено порівняльний аналіз особливостей і способів вирішення конфлікту інтересів між державою та платниками податків у вітчизняній і зарубіжній практиці.
Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також працівників державної фіскальної служби, фахівців фінансово-економічних відділів підприємств, аудиторів та податкових консультантів.
УДК 336.22
ББК 65.261.41В
С 34
ISBN 978-966-654-392-2

 

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : моногр. / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 460 с.
У монографії досліджено концептуальні засади фінансового забезпечення формування суспільства сталого розвитку. Охарактеризовано інституційні та інвестиційно-інноваційні аспекти формування фінансового базису сталого розвитку. Розкрито методологічні домінанти стратегії і тактики розбудови податкових, позикових та трансфертних форм фінансового забезпечення формування суспільства сталого розвитку. Проаналізовано роль державних видатків і трансфертів як інструментів формування суспільства сталого розвитку в Україні. Охарактеризовано тенденції використання податкового інструментарію фіскальної політики в Україні та функціонування боргових фінансів. Оцінено роль митної компоненти у забезпеченні сталого розвитку держави. Представлено новітню концепцію фіскальної політики України в умовах функціонування суспільства сталого розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.
УДК 336.02 (477)
ББК 65.261.41-18
С 91
ISBN 978-966-654-393-9

 

ДОМІНАНТИ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВТРАТ

Десятнюк О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат : монограф. / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 262 с.
У монографії проведено комплексне дослідження теоретико-методологічних і практичних засад визначення податкових втрат та організації фіскальних інститутів їх мінімізації в Україні.
З’ясовано сутність податкових втрат і причинно-наслідкову природу їх виникнення, досліджено теорію трансакційних витрат й обґрунтовано належність до них податкових втрат та їх можливий взаємозв’язок. Проведено моніторинг податкових втрат в Україні, досліджено інституційне середовище та макроекономічні детермінанти їх прояву, визначено потенційні й суспільно небезпечні наслідки існування податкових втрат. Розглянуто концептуальні засади формування фіскаль­них інститутів мінімізації податкових втрат, проаналізовано їх ефективність і дієвість організації щодо протидії податковим втратам. Окреслено вектори мінімізації податкових втрат у сучасних умовах соціально-економічного розвитку України.
Книга буде корисною для науковців, економістів-практиків, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами оподаткування.
УДК 336.221
ББК 65.261.41
Д 37
ISВN 978-966-654-378-6

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНІ ІГРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Фурман А. В., Шандрук С. К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : моногр. / Анатолій Васильович Фурман, Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
В міждисциплінарному дослідженні здійснене обґрунтування теоретичних і проектно-технічних засад постання організаційно-діяльнісних ігор, принципів, засобів та інструментів їх проведення як форми, методу та інтегральної умови розвитку методологічного мислення, професійної компетентності і творчих здібностей студентів сучасного ВНЗ. Відштовхуючись від теорії вчинку В. А. Роменця, системомиследіяльнісної і вітакультурної методологій, принципів і норм циклічно-вчинкового підходу та кватерності, а також парадигмальної карти професійної креативності, авторами запропонована інноваційна освітня модель підготовки фахівців соціогуманітарного профілю, котра в роботі отримала як детальне філософсько-методологічне опрацювання, так і соціально-психологічне і програмно-дидактичне. Уперше створені та описані теоретична модель гри як учинення у логіко-змістовій наступності ситуаційного (виникнення ігрового відношення), мотиваційного (формування поля гри), діяльного (замикання гри і постання світу ігрової діяльності) і післядіяльного (рефлексія успішності/неуспішності гри), типологія ігор (гра-місце, гра-виклик, гра-подія, гра-церемонія), нова миследіяльна стратегія або методологема реінтерпретації гри як події-екзистенції людського буття, психосоціального феномену і категорії культури, план-карта циклічно-вчинкового підходу до пізнання, програмування, сценаризації, продуктивного використання та досвідно-рефлексивного осмислення ОДІ в актуалізації і розвитку професійно зорієнтованих мислення, діяльності та креативності майбутніх фахівців.
Для науковців і філософів, методологів та управлінців, мистецтвознавців та істориків, організаторів дозвілля та ігротехніків, освітян вищої школи і працівників соціономічних професій – психологів, соціологів, соціальних і медичних працівників, менеджерів, політтехнологів, методистів, а також студентів магістерської програми академій та університетів.
УДК 111.11 : 130.2 : 159.9.01 : 378.147
ББК 60.0
Ф 95
ISBN 978-966-654-364-9

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОМОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Ткач І. І. Теоретико-методологічні засади екомологічної парадигми : моногр. / І. І. Ткач. – Тернопіль :ТНЕУ, 2014. – 488 с.
Викладено теоретичні та методологічні основи екомології як нового наукового напряму, що відображає подальший поступ економічної науки. На основі критичного аналізу популярних теоретичних конструкцій запро­поновано нове методологічне підґрунтя наукових пошуків для дослідження економічних явищ і процесів, подано основні засади екомологічної парадигми, що органічно поєднує напрями екологічної та інформаційної економіки з врахуванням духовного сегменту, якому надається провідне значення для економічного розвитку.
Книга розрахована на вчених-економістів, які вивчають теорію й методологію економічної науки, а також буде корисною для державних діячів та управлінців різного рангу, для студентів, що вивчають економіку, філософію, соціологію.
УДК 330.101
ББК 65.01 Т 48
Т 48
ІSBN978-966-654-367-0

 

ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ

Інноваційний маркетинг підприємств : моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. М. Я. Матвіїва ; упоряд. к.е.н., доц. Л. Я. Зацна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
У монографії проаналізовано концептуальні основи нової парадигми інноваційного маркетингу підприємств; акцентовано увагу на інноваційному маркетингу як інструменті підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств. Здійснено дослідження маркетингового просування інноваційних продуктів на прикладі пивоварних та молоко­переробних підприємств на ринку; розроблено маркетингове забезпечення інноваційного процесу підприємств, а також практики їх використання в Україні. Розроблено пропозиції щодо формування кадрового інноваційного маркетингу підприємств та підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку; вдосконаленно технології бенчмаркінгу окремих товарів та послуг на вітчизняному та зарубіжному інноваційних ринках.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, керівників та менеджерів підприємств та організацій.
УДК 339.138:330.341.1
ББК 65.9 (4 Укр) 29-181
І 66
ISBN 978-966-654-352-6

 

НОВИЙ СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : моногр. / [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.] ; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ 2014. – 504 с.
Розкрито теоретичні і практичні проблеми становлення нового світового економічного порядку в контексті глобальних цивілізаційних процесів. Значна увага приділена світовому фінансовому ринку, його реструктуризації та наднаціональним інструментам регулювання світової економіки. Сформульо­вано авторську концепцію монетарного устрою глобальної економіки в аспектах симетрії національ­ного і міжнародного режимів та системних деформацій чинної моделі. Розглянуто вплив глобалізації на економічний розвиток України, її стратегію в системі європейського та євразійського інтеграційних процесів і вибір пріоритетів структурних зрушень.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічного профілю, а також для всіх, хто ціка­виться глобальною економікою.
УДК 339.9.01
ББК 55.5-65.9 (4Укр)
Н-73
ISBN 978-966-654-348-9

 

ПОДАТКОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЄС ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Крисоватий А. І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції : моногр. / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук ; за ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с.
Монографія присвячена дослідженню європейського оподаткування і податкової політики України в контексті стратегії інтеграції до ЄС. У ній розкрито теоретико-методологічні засади трансформації оподаткування у країнах ЄС та Україні в умовах європейської економічної інтеграції, проаналізовано сучасні тенденції та особливості розвитку податкових меха­нізмів у країнах ЄС-15, нових країнах ЄС-27 і Україні, науково обґрунтовано рекомендації стосовно удосконалення податкової політики нашої держави відповідно до євроінтеграційних завдань і з урахуванням досвіду змін в оподаткуванні в Об’єднаній Європі за схожих соціально-економічних і фіскальних умов.
Рекомендується для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів, широкого кола осіб, яких цікавлять питання оподаткування.
УДК 336.22:339.924(477)
ББК 65.9(4)261.41-18 + 65.9(4Укр)261.41-18
К 82
ISBN 978-966-654-358-8

 

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України : моногр. / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
У монографії розглядаються основні проблеми реалізації грошово-кредитного регулювання та механізм забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України. Обґрунтовано зміст та значення грошово-кредитного регулювання для економіки з позицій різних наукових підходів. Аналізуються монетарна політика Національного банку України та її вплив на фінансовий і реальний сектор економіки. Розглянуто зміст контрольно-наглядових функцій Національного банку України та їх вплив на на макроекономічну стабільність у період кризових явищ, а також проаналізовано ефективність функціонування банківської системи та визначено концептуальні засади забезпечення її фінансової стійкості. Розглянуто практичні аспекти управління фінансовою стійкістю банківської системи України у грошово-кредитному механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації.
УДК 336.71
ББК 65.9 (4 Укр.)86
Д 11
ISBN 978-966-654-339-7

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : моногр. / за ред. В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
У монографії досліджено теоретичні засади фінансової політики інвестиційно- інноваційного розвитку України, особливості її формування і реалізації. Розглянуто дже­рела фінансових ресурсів для інвестування в інноваційний розвиток держави. Значну увагу приділено методологічним і практичним засадам фінансової політики інвестиційно- інноваційного розвитку економіки, сфери соціально-культурних послуг, інноваційно- інвестиційному аспекту політики домогосподарств. Узагальнено напрями податкового ре­гулювання інноваційних процесів. Охарактеризовано інноваційну модель України у вимірі глобальних структурних зрушень.
Для науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.
УДК 336.02
ББК 65.9(4Укр)261-18
Д-32
ISBN 978-966-654-365-6

 

ОБЛІК І АНАЛІЗ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : моногр. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с.
Монографію присвячено удосконаленню системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту підприємства. Розроблена корпора­тивна стратегічна обліково-аналітична система, основними складовими якої є система стратегічного фінансового обліку, система стратегічного управлінського обліку та стратегічна аналітична система.
Особливу увагу приділено розробці методики ведення стратегічного фінансового та стратегічного управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Удосконалено аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств на основі використання облікової інформації.
Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують питання розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу в системі управління підприємством.
УДК 657:631
ББК 65.9(Укр)291.2
Б 89
ISBN 978-966-654-370-0

 

ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВА ПРОБЛЕМАТИКА ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бруханський Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : моногр. / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 452 с.
У монографії розкрито сутність фінансово-облікової проблематики відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств. На основі критичного осмислення наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених та аналізу процесів відтворення потенціалу як сільськогосподарських підприємств загалом, так і окремих, обраних як об’єкти поглибленого дослідження, обґрунтовано авторські умовиводи, спрямовані на удосконалення формування необхідних для цього фінансових ресурсів.
Монографія призначена для науковців і практиків, які займаються подібною проблематикою. Вона може бути корисною для магістрів спеціальностей “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”.
УДК 335: 657
ББК 65.052.29 (4Укр) 253.2
Ф 59
ISBN 978-966-654-354-0

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Хорунжак Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства : моногр. / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с.
Монографія висвітлює актуальні проблемні питання здійснення модернізації системи обліку бюджетних установ в умовах інформатизації суспільства. Приділено увагу теоретико-методологічним засадам обліку в бюджетних установах в умовах розвитку інформаційних технологій. Монографія призначена для науковців і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.
УДК 657
ББК 65.052.9(4 УКР) 247
Х 82
ISBN 978-966-654-333-5

 

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рудакевич О. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження : моногр. / Олег Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 352 с.
У монографії розкриті теоретичні основи національної політичної культури та обґрунтовано методологію її дослідження на базі соцієтального підходу. Нація представлена як колективний суб’єкт, творець і носій політичної культури. З’ясовано зміст імперативів, функцій та інфраструктури національної політичної культури, досліджено загальнонаціональні політико-культурні форми, їх детермінуючий вплив на політичні процеси. Обґрунтовано засади типології національної політичної культури та розкрито сутнісні риси політичної культури українського народу, місце і роль в ній національної ідеї. Для політологів, політичних діячів, усіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку політичної культури національних спільнот.
УДК 32:303.4
ББК 66.050
Р 83
ISBN 978-966-654-325-0

 

НОВА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : моногр. / [М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. М. Я. Матвіїва, д. е. н., проф. О. М. Сохацької. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
У монографії проаналізовано нову парадигму маркетингу підприємств на гло­бальному ринку; акцентовано увагу на інноваційних продуктах та послугах, здійснено оцінку нематеріальних активів підприємств і їх брендів, а також практики їх використання в Україні; розроблено пропозиції щодо формування маркетингу персоналу підприємств та їх цінності у нематеріальних активах; сформовано умови структурної перебудови економіки України з урахуванням світового досвіду.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, керівників і менеджерів підприємств та організацій.
УДК 338.24.021.8
ББК 65.9 (4 Укр)
Н 87
ІЗБИ 978-966-654-337-3

 

ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1921 РОКІВ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : моногр. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.
У монографії здійснено комплексний компаративний аналіз та узагальнення особливостей і тенденцій етнонаціональної політики української влади в умовах визвольних змагань 1917–1921 рр. Визначено основні аспекти політико-правового становища, життєдіяльності, форм самоорганізації і самоврядування національних меншин означеного часопростору, їхньої ролі в українському державотворенні та політичному житті.
УДК 323.1(477)«1917/1921» : 311.213.6
ББК 66.3(4Укр), 5 + 63.3(4Укр)612
Л 17
ISBN 978-966-654-326-7

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ

Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : моногр. / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. З.-М. В. Задорожного, д.е.н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с.
У монографії подано результати дослідження стану і перспектив розвитку вітчизняної системи обліку. Особливо велика увага приділена проблемам законодавчої, нормативної та інструктивної бази обліку. Значне місце відведено вдосконаленню обліку необоротних та оборотних активів, витрат і доходів підприємств. Запропоновано нові облікові підходи та здійснена аналітична оцінка капіталу і зобов’язань суб’єктів господарювання. Вагома частина  монографії присвячена обліковій політиці підприємств.
Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
УДК 657
ББК 65.052.9 (4 Укр) 2
С 76
ISBN 978-966-654-344-1

 

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ І МІМІКРІЯ ОБЛІКОВОЇ ТЕОРІЇ

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії : моногр. Журавель Г. П., Клевець В. Б., Олійничук В. М., Хомин П. Я. ; за наук. ред. д.е.н., проф. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ. – 474 с.
У монографії на основі критичного аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлюються тлумачення сутності дефініцій облікової теорії, сформульованих у процесі її еволюції. Матеріал наукової праці викладено під аспектом дедуктивного осмислення облікової теорії за критерієм її відповідності сучасній прагматиці рахунковедення. В ній аналізуються підходи різних авторів до сутності предмета й методу і формування підсистем єдиної системи бухгалтерського обліку та висловлюється власне розуміння цього.
Монографія призначена, перш за все, для аспірантів та молодих науковців, які досліджують теоретичні проблеми бухгалтерського обліку. Водночас вона може бути корисною для розширення світогляду магістрів, котрі навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.
УДК 657.2.016
ББК 65.052
Х 76
ISBN 978-966-654-293-2

 

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Гуменюк Ю. П. Міжнародна трудова міграція: методологічний та організаційний аспекти : моногр. / Ю. П. Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 619 с.
У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку міжнародної трудової міграції в системі формування глобальної економіки, визначені флуктуації трансформації міжнародної трудоміграційної системи та запропоновані напрямки формування міграційної політики України з огляду на зміни в структурі світового ринку праці.
УДК 339.924:331.556.4
ББК 60.73-25
Г 94
ISBN 978-966-654-330-4

 

ПСИХОДИДАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Фурман А.В., Гірняк Г.С., Гірняк А.Н. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ : моногр. / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 328 с.
Автори дослідження, відштовхуючись від теорії і методології модульно-розвивального підручника як інструмента полідіалогічної і полісмислової освітньої взаємодії, не лише психодидактично обґрунтовують інноваційний навчально-книжковий комплекс у взаємодоповненні названого підручника, навчального посібника, дисциплінарного тезауруса та освітньої програми самореалізації особистості студента, а й пропонують інтегральну модель поетапного створення навчальних книг нового покоління для сучасного ВНЗ. Причому вказаний комплекс є об’єктом як спрямованого пізнання, так і наукового проектування та новаторського конструювання, підлягає комплексній експертизі якості та експериментальному вивченню на предмет ефективності застосування кожного компонента і системи навчальних засобів у цілому. Крім засадових і похідних принципів, вичерпного переліку нормативних вимог, чинників та умов ефективного проектування НКК, висвітлюється миследіяльнісна технологія психологічно доцільної побудови його змісту і структури як сукупності складових, параметрів, показників та індикаторів, що повновагомо враховують вікові закономірності та індивідуальні особливості психодуховного розвитку та особистісно-професійного зростання кожного студента.
Для науковців, управлінців освітньої сфери, педагогів-практиків, психологів, методистів, а також авторів і видавців підручників та посібників, аспірантів і студентів-дипломників педагогічних університетів та училищ.
УДК 371.67/69
ББК 74.58 В
Ф 95
ІSBN 978-966-654-267-3

 

НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка ефективності інвестиційних проектів : моногр. / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко та ін. ; за заг. наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ. – 308 с.
У монографії теоретично узагальнено, обґрунтовано методологічні та методичні засади розроблення оптимальної, адаптованої до вітчизняних реалій методики оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, пов’язаних із впровадженням технологій, що трансформують енергію сонця, вітру, землі тощо. Монографія розрахована на науковців і практиків, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.
УДК 658.152:621.311.24
ББК 31
С 68
ISBN 978-966-654-312-0

 

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення : моногр. за ред. д-ра екон. н., проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 532 с.
У монографії узагальнено теоретичні підходи у сфері дослідження трансформацій національної економіки, дана оцінка чинників і суперечностей трансформації національної економіки, зроблена діагностика інституційного середовища структурних трансформацій економіки України, обґрунтовано концептуальні засади формування і реалізації структурної політики України, визначено критерії та вибір індикаторів оптимізації структури національної економіки, дана оцінка результативності механізмів державного регулювання структурних зрушень в національній економіці, розглянуто методичні та прикладні аспекти діагностування, прогнозування та моделювання структурних зрушень, обґрунтовано пріоритети структурної корекції національної економіки та механізми їх реалізації.
УДК 33
ББК 65.9 (4Укр)
М 48
ISBN 978-966-654-308-3

 

БАНКІВСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Банківський потенціал економіки України : моногр. / за ред. д.е.н., проф. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 448 с.
У монографії розглядається економічний зміст банківської системи в умовах глобалізації фінансово-економічних відносин. Досліджується роль банківського менеджменту у забезпеченні фінансової стійкості, аналізується ресурсний потенціал вітчизняного банківського сектору, характеризуються особливості кредитно-інвестиційної діяльності, а також організації банками грошового обігу на фінансовому ринку. Зосереджено увагу на маркетингових аспектах реалізації банківських послуг та визначено основні засади інформаційного забезпечення банківських операцій.
Розраховано на фахівців банківської сфери, науковців, аспірантів, студентів вузів економічного профілю.
ББК 65.9 (4 Укр) 262.10
Б 23
ISBN 978-966-654-316-8

 

РЕГІОНАЛЬНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ДОМІНАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні : моногр. /за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 402 с.
У монографії досліджено теоретичні аспекти реалізації податкової політики на рівні територіальних утворень, формування податкового потенціалу території. Охарактеризовано тенденції формування місцевих бюджетів, використання податкових інструментів на рівні регіонів, ефективність функціонування СЕЗ і ТПР в Україні. Розглянуто економіко-математичні конструкції фіскальних процесів на локальному рівні, визначено проблемні аспекти регіональної фіскальної політики в Україні та окреслено стратегічні орієнтири її вдосконалення.
УДК 336.332
ББК 65.9 (4Укр) 261.4
ISBN 978-966-654-315-1

 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Крисоватий А. І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трасформації : моногр. / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 212 с.
У монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні засади адміністрування податків, виокремлено принцип ефективного адміністрування податків. Подано наукове бачення різними економічними школами функцій держави в регулюванні економіки через управління оподаткування; здійснено оцінку адміністрування основних податків, проаналізовано стан мобілізації обов’язкових платежів органами державної податкової служби України, вивчено реалії контрольно-перевірочної роботи за повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, охарактеризовано фактори впливу на виконання податкових правопорушень у процесі адміністрування податків.
У монографії запропоновано комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня податкових правопорушень у процесі адміністрування податків; розроблено підходи до реформування порядку адміністрування основних податків; окреслено вектори підвищення ефективності діяльності органів державної податкової служби, що спрямовані на спрощення складових процесів адміністрування податків і забезпечення мобілізації податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.
УДК 336.225
ББК 65.9(4Укр) 261.4
К 82
ISBN 978-966-654-305-2

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Задорожний З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів : моногр. / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с.
У монографії подано результати дослідження питань організації облікової політики щодо необоротних активів на вітчизняних підприємствах будівельної галузі. Особливо велика увага приділена проблемам обліку таких специфічних об’єктів необоротних активів, як інвестиційна нерухомість, капітальні інвестиції, інші необоротні матеріальні активи, в тому числі тимчасові нетитульні споруди. Запропоновано вдосконалити первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку вищеназваних активів. Значне місце відведено питанням облікової політики будівельних підприємств щодо оцінки матеріальних необоротних активів, методів нарахування амортизації, визнання витрат та доходів, пов’язаних із цими активами.
Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів.
УДК 657.471
ББК 65.052.9 (4Укр) 2
З 15
ІSBN 978-966-654-321-2

 

КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНІСТЬ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика : монограф. – Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. – 420 с.
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні і практичні аспекти конкуренції у формуванні і розвитку галузі м’ясного скотарства. Розкрито роль та місце категорій конкуренції і конкурентоспроможності у створенні і регулюванні економічних відносин. Проведено аналіз конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства і ринку яловичини. Визначено стратегію розвитку галузі за допомогою вдосконалення організаційно-економічного механізму взаємовідносин учасників інтеграційного об’єднання, наукового забезпечення та державного регулювання і підтримки ефективного функціонування м’ясного скотарства.
Призначено для науковців, аспірантів, студентів, керівників і фахівців сільськогосподарського виробництва.
УДК 339.137.2 : 636.2.033
ББК 65.9 (4 Укр) 325.2-13+46.0
П 90
ISBN 978-966-654-286-4

 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1918–1939 рр.)

Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918–1939 рр.) : моногр. / І. В. Пилипів. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 440 с.
Монографія є першим комплексним науковим дослідженням ролі Греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918–1939 рр.). У роботі розкрито значний внесок ГКЦ у формування національної самосвідомості українців, висвітлено участь духовенства у становленні та організації ЗУНР, проаналізовано особливості церковно-релігійного життя в Другій Речі Посполитій й організаційну структуру ГКЦ. Досліджено участь духовенства в суспільно-релігійному житті краю, взаємини з українськими політичними партіями та організаціями, охарактеризовано політику Церкви у сфері шкільництва, меценатські і благодійницькі заходи, міжнародні акції на підтримку української державності та українців, які проживають за кордоном.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, істориків, релігієзнавців, краєзнавців, всіх, кого цікавить історія Церкви.
УДК 261.6:477.83/.86
ББК 86.375 (4 Укр)
П 32 ISBN 978-966-654-277-2

 

МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Заячковська Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг : моногр. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 394 с.

Монографія присвячена вивченню природи міжнародного туризму, дослідженню еволюційних змін теорії маркетингу туризму та її сучасних концепцій, визначенню особливостей маркетингу міжнародних туристичних послуг.Автор аналізує тенденції розвитку світового та вітчизняного туристичного ринку, чинники конкурентоспроможності України у сфері подорожей і туризму, маркетингове середовище діяльності туристичних підприємств.Увагу читачів зосереджено на проблемах використання 5ТР- маркетингу на ринку міжнародних туристичних послуг, застосування інструментів маркетингу-мікс з метою розвитку в’їзного туризму, а також на формування туристичного іміджу та бренду країни.Для наукових працівників, економістів, маркетологів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
УДК 339.138:338.48ББК 65. 849 – 181 З-40
ISBN 978-966-654-280-2

 

СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ І ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : моногр. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 632 с.

У монографії досліджено сучасні тенденції розвитку суспільного сектору економіки та публічних фінансів, зокрема, розглянуто теоретико-концептуальні засади функціонування суспільного сектору економіки, механізм забезпечення суспільними благами, проблематику суспільного вибору та публічних фінансів, інституційні зміни в суспільному секторі економіки та публічних фінансів за умов глобалізації.
Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку суспільного сектору економіки в глобальних координатах.
УДК 334.012.44
ББК 65.01
Д 51
ISBN 978-966-654-281-8