Нові надходження

КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Брич В. Я. Компетентність менеджерів в системі охорони здоров’я : моногр. / В. Я. Брич, Л. В. Ліштаба, П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 192 с.
Монографія присвячена узагальненню теоретико-методичних положень та наданні практичних рекомендацій щодо формування механізму компетентності менеджерів у закладах охорони здоров’я.
У монографії розроблено концептуальний підхід до управління компетентністю менеджерів закладів охорони здоров’я; удосконалено організаційно-економічний механізм забезпечення компетентності менеджерів у системі охорони здоров’я; ідентифіковано методи та критерії оцінювання компетентності менеджерів медичних закладів у системі охорони здоров’я, які базуються на онтології поняття компетентності на основі трирівневої типології кадрової політики. У роботі розвинено методичні підходи до побудови механізму компетентності менеджерів медичних закладів у системі охорони здоров’я, в контексті чого запропоновано інструментарій у вигляді дескриптивних та нормативних моделей професійної компетентності менеджерів.
Монографія може бути використана науковими співробітниками, викладачами, студентами вищих навчальних закладів, керівниками закладів охорони здоров’я.
УДК 005.336.2:614.2
Б 87
ISBN 978-966-654-507-0

 

 

МИТНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Гуцул І. А. Митна політика зарубіжних країн : навч. посібн. / І. А. Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 198 с.
Навчальний посібник «Митна політика зарубіжних країн» орієнтований на засвоєння студентами основ реалізації митної політики у різних країнах та включає систематичне вивчення теоретичних основ реалізації митної політики, визначення її принципів, основних тенденцій розвитку в розрізі країн, інтеграційних угрупувань, глобальних організацій, і прикладних аспектів використання здобутих теоретичних знань. Метою даного посібника є формування у студентів та фахівців у сфері управління митною справою уявлення про правила та принципи реалізації митної політики в економічно розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Засвоєння представленого в посібнику матеріалу покликане опанувати основні принципи ведення митної політики; набути навиків формування уявлення про сучасні умови реалізації митної політики; ознайомитися із досвідом Європейського Союзу щодо розробки єдиної митної політики; навчити досліджувати законодавчі основи митної політики, основні напрямки її реалізації та засади організації митної справи в зарубіжних країнах; сформувати знання про перспективи адаптації митної системи України до вимог ЄС та СОТ.
УДК 339.543
Г 22

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕОРІЯ ОБЛІКУ В ПОCТІHДУCТРІAЛЬHОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріаль- ному суспільстві : моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 392 с.
Монографію присвячено проблемі розвитку теорії обліку в постіндустріальному суспільстві, яке кардинально змінює підходи до наукових досліджень, господарської діяльності та способу мислення. Автором проаналізовано історичні передумови та філософські основи розвитку облікової теорії, сформовано власний підхід до структури теорії обліку за постнекласичного типу розвитку науки.
Видання призначене для науковців, представників облікових професійних організацій, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться проблемами теорії та методології облікової науки.
УДК 657.1
С 30
ISBN 978-966-654-496-7

 

 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Міжнародна економіка : підруч. [для бакалаврів спеціальності «економіка»] / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. – [вид. 4-те, переробл. та допов.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 424 с.
Підручник «Міжнародна економіка» становить науковий інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору, і є вагомим внеском у вирішення важливого завдання – формування цілісного комплексного бачення та розуміння економічних процесів зі знанням англійської мови. Зокрема, поданий глосарій англійською мовою дасть змогу студентам чітко розмежовувати дефініції з економіки, а стислий виклад основного матеріалу, в тому числі англійською мовою, – оволодіти необхідною термінологією.
Підручник доцільно використовувати в процесі навчання студентам вищих навчальних закладів у галузі знань «соціальні та поведінкові науки», зокрема за спеціальністю «економіка», а також усім, хто цікавиться питаннями міжнародної економіки.
УДК 339.9 (075.8)
С 12
ISВN 978-966-654-505-6

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів: моногр. / В. В. Письменний. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 468 с.
У монографії досліджено зміст і види бюджетних доходів крізь призму фінансової думки минулого, виявлено законодавчі колізії в системі доходів місцевих бюджетів України та запропоновано шляхи їх усунення, визначено вихідні домінанти формування бюджетних доходів у механізмі фінансового забезпечення територій. Увагу зосереджено на особливостях планування та організації надходження податку на доходи фізичних осіб, виявленні проблем розподілу податку на прибуток підприємств між різними ланками бюджетної системи, оцінці формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів, аналізі надходження платежів за спеціальне використання природних ресурсів. Проаналізовано стан надання міжбюджетних трансфертів, що характеризувався зменшенням надходження дотацій і посиленням проблем формування доходів місцевих бюджетів за рахунок субвенцій. Досліджено роль неподаткових джерел доходів у забезпеченні фінансового потенціалу територій, розглянуто аспекти формування ресурсної бази цільових фондів, утворених місцевими радами, вивчено історичний досвід і сучасні проблеми самооподаткування, виявлено перспективи розвитку місцевих запозичень у забезпеченні економічного зростання.
Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів і студентів економічних спеціальностей. Книга також буде корисною фахівцям-практикам і всім, хто прагне поглибити економічні знання.
УДК 336.14:352
П35
ІSBN 978-966-654-506-3

 

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Креативний менеджмент: підруч. [для вивч. дисципліни студ. денної та заочної форм навч. екон. спец.] / проф., д. е. н. В. Я. Брич, к. іст. н. М. М. Корман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с.
У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни «Креативний менеджмент»: теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, кейси та список рекомендованих джерел літератури.
Підручник сприятиме формуванню у студентів теоретичних і практичних знань з питань креативного менеджменту.
Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються питаннями креативного менеджменту.
УДК 65.9
Б 87
ІSBN 978-966-654-503-2

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНІСТЮ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Управління енергоефектиністю в сфері житлово-комунального господарства : кол. моногр. / за ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, ТНЕУ, 2018. – 300 с.
У монографії розвинуто теоретичні положення щодо управління витратами й формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України. Визначено економічну природу та сутність управління витратами підприємств теплоенергетики. Виокремлено проблеми формування тарифної політики підприємств теплоенергетики, а також визначено порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Розроблено методику формування повної собівартості відпущеної теплової енергії та вдосконалено методи планування витрат виробників теплової енергії. Удосконалено методику оптимізації розміщення мереж постачання теплової енергії із використанням економіко-математичної моделі виробничо-транспортного типу. Здійснено обгрунтування впливу собівартості виробництва та транспортування теплової енергії на результативність діяльності підприємств теплоенергетики. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ефективності управління витратами на виробництво й транспортування теплової енергії та шляхи їхнього зниження.
Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться проблемами управління енергоефективністю в сферні житлово- комунального господарства.
УДК 657.62: 657.424:658.589
М 59
ISВN 978-966-654-504-9

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Шушпанов Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення: монографія / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 878 с.
Монографія присвячена одній із найбільш актуальних для сучасної України проблем – пошуку ефективних напрямків збереження та зміцнення здоров’я населення. У цьому контексті здійснено комплексне дослідження соціально-економічних детермінант здоров’я: виявлені основні закономірності історичної еволюції та новітні особливості наукових підходів до їх вивчення, виділено та теоретично обґрунтовано механізм впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров’я населення на контекстуальному, структурному та проксимальному рівнях.
У праці розроблено та апробовано інноваційний напрямок оцінювання впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров’я населення, який поряд з традиційними підходами (методи кореляції та біполярної лінійної регресії), полягає у використанні мікроімітаційного моделювання.
Доведені і кількісно параметризовані причинно-наслідкові зв’язки між умовами раннього періоду життя та станом здоров’я населення в майбутньому. Це стало можливим завдяки проведенню авторського соціологічного опитування, метою якого було виявлення соціально-економічних детермінант, які визначають стан здоров’я населення України.
У книзі викладено рекомендації щодо удосконалення системи охорони здоров’я через покращення соціально-економічних детермінант: доходів; зайнятості, освіти, соціального капіталу, умов довкілля, доступності та якості медичної допомоги, індивідуальної відповідальності населення за власне здоров’я тощо.
Представлене наукове видання адресовано демографам, економістам, соціологам, фахівцям сфери громадського здоров’я, працівникам системи охорони здоров’я, викладачам та студентам.
УДК 314.4 : 316.34 : 314.172
Ш 98
ISВN 978-966-654-509-4

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Лободіна З. Бюджетний механізм: концептуальні засади та перспективи модернізації : моногр. Тернопіль : ТНЕУ 2018. 412 с.
У монографії досліджено теоретичні засади бюджетного механізму та його роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Проаналізовано сучасні реалії та охарактеризовано специфіку формування і використання бюджетних коштів. Значну увагу приділено проблемним тенденціям, виявленню їхніх причин та формуванню підходів до модернізації бюджетного механізму шляхом гармонізації всіх його складових з метою прискорення темпів економічного зростання держави й покращення суспільного добробуту.
Для науковців, фахівців-практиків фінансової системи і державного управління, викладачів, студентів економічних спеціальностей, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.
УДК 336.14
Л 68
ISВN 978-966-654-445-5

 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 892 с.
У чотирьох частинах підручника послідовно розглянуто загальнотеоретичні аспекти функціонування грошей, кредиту, банків і валютних відносин у ринковій економіці. Розгляд фундаментальних положень грошової теорії й теорії кредиту безпосередньо пов’язаний із прак­тикою організації грошових відносин, механізмів фінансового посередництва та грошово-кре­дитного регулювання економіки. Проаналізовано й узагальнено основні тенденції розвитку грошового обігу, кредитування і банківської системи, дано оцінку їх взаємозв’язку з перебігом макроекономічних процесів та глобальними аспектами світового господарства.
Підручник надає цілісне уявлення про механізми функціонування грошового ринку, фор­мування грошової пропозиції, розвиток інфляційних процесів і вплив монетарної політики центрального банку на всі сфери економічних відносин. У книзі представлена теоретична база, необхідна для розуміння ролі і функцій кредиту, кредитних відносин та основних видів банківських операцій у забезпеченні неперервності розширеного відтворення. Значна ува­га приділена міжнародним аспектам організації грошово-кредитних відносин, пов’язаних із функціонуванням валюти, валютних ринків, валютних систем та міжнародних валютних організацій, що відображає ключову роль грошей і кредиту у формуванні усіх господарських зв’язків як на рівні національної, так і на рівні світової економіки.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, викладачів, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами грошей та кредиту в сучасних умовах.
УДК.336.7 (075.8)
ББК 65.9 (4 Укр) 26 я 73
Г 89
ІSBN 978-966-654-469-1

 

CТУКТУРИЗАЦІЯ ПОЛІ-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ

Возна Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних: теорія, методи та засоби : моногр. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 378 с.
У монографії викладено фундаментальні основи теорії структуризації поліфункціональних (ПФД) та проблемно-орієнтованих даних (ПОД) у комп’ютеризованих системах. Вперше зроблена спроба узагальнення теорії, методології, моделей і алгоритмів формування, перетворення, опрацювання, передавання та використання структуризованих даних, проблемно-орієнтованих до різних галузей знань. Сформовані базові принципи формалізованого опису широкого класу поліфункціональних даних. Особливу увагу приділено теорії та технології організації руху структуризованих інформаційних потоків у розподілених неінтерактивних та інтерактивних комп’ютерних системах реального часу на основі різних ТЧБ. Викладена теорія формування структуризованих даних на основі математичних засад інформатики, кібернетики та системотехніки. Розглянуті теоретичні підходи та методи структуризації даних на основі методів семантичного, організаційного, лінгвістичного, евристичного, математичного, алгоритмічного, кодового та схемотехнічного перетворень. Охоплені теоретичні засади структуризації даних на основі побудови інформаційних моделей руху даних та джерел інформації: статистичних, кореляційних, спектральних, кластерних, ентропійних та логіко-статистичних. Подані критерії оцінки структуризованих ПФД та методологія розрахунку структури інформаційних повідомлень та представлень ПФД. Монографія призначена для науковців і спеціалістів у галузі “Інформатика” та “Комп’ютерні технології” і може бути корисна для аспірантів та студентів, які навчаються за напрямками “Технічна кібернетика”, “Системна інженерія”, “Комп’ютерна інженерія” та “Комп’ютерні науки”.
УДК 004.75
В 64
ISBN 978-966-654-510-0

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Крупка Я. Д. Бухгалтерський облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с.
Підручник відповідає програмі курсу «Бухгалтерський облік» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Його структура побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов’язань. Розкриваються господарські процеси і пов’язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів та їх оподаткування. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.
У кінці підручника подаються зміст Закону України щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності, діючий та оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, перелік і структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, методичні рекомендації з облікової політики та складання фінансової звітності, предметний покажчик найбільш важливих термінів і понять, які використовуються у нормативних документах з бухгалтерського обліку та при оподаткуванні підприємств, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.
УДК 64.031.6 (075.8)
К 79
ISBN 978-966-654-499-8

 

БЕНЧМАРКІНГ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ:БОЛГАРІЯ, ПОЛЬЩА, СЛОВАЧЧИНА, УКРАЇНА

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна : моногр. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. А. І. Крисоватого та докт. екон. наук, проф. Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. –  672 с.
У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини і України у контексті загальноєвропейських процесів. Акцентовано увагу на теоретичних основах формування регіональної політики, європейській системі територіально-регіональних утворень, трансформації євроінтеграційних намірів України в умовах Брекзиту, поширенні макропруденційному регулюванні, регіональній валютній інтеграції,векторах стимулювання полюсів зростання, бюджетному федералізм та місцевих запозиченнях, децентралізації і секторальному розвитку регіонів, локальних виробничих системах і кластеризації. Виокремлено дослідження трансформації місцевого самоврядування та досвід регіональних реформ країн Східної Європи.
Для науковців, економістів, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.
УДК 339.13(497.2) (477) (438) (437.6)
Б 46
ISBN 978-966-654-486-8

 

СТАБІЛЬНІСТЬ РИНКІВ ОБІГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: ОНТОЛОГІЧНО-РЕГУЛЯЦІЙНИЙ ДИСКУРС

Кравчук І. С. Стабільність ринку обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 493 с.
У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні та прикладні аспекти розвитку ринку обігових фінансових інструментів у площині забезпечення його стабільного функціонування. Використовуючи сучасні досягнення міжнародного наукового середовища в аналізі ринкової неста­більності, охарактеризовано індикатори визначення ринкових порушень як на основі екзогенного зараження, так і в результаті внутрішньої циклічності розвитку фінансових ринків. Розкрито особливості сучасних трендів банківництва, інвестиційних фондів і приватних пенсійних інституцій, які визначають потребу вдосконалення регуляційного середовища. Запропоновано оригінальні ідеї щодо модернізації регуляцій функціонування орга­нізаторів торгівлі фінансовими інструментами, пост-трансакційної інфраструктури та учасників ринку (інституційних інвесторів).
Книга може бути корисною фахівцям у сфері фінансових ринків, викладачам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівникам регуляторних органів фінансової системи, усім, хто цікавиться проблемами підтримки фінансової стабільності.
УДК 336.76
К 77
ISВN 978-966-654-482-0

 

НОВИЙ СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРЯДОК

Колінець Л. Б. Новий світовий фінансовий порядок : моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 360 с.
У монографії розглядаються теоретичні та практичні аспекти проблеми формування нового світового фінансового порядку. Автором розкрито суть та детермінанти трансформації світового фінансового порядку, конкретизовано його інституційну архітектуру, подано альтернативні сценарії становлення нового світового фінансового порядку. Визначено стратегічні пріоритети антикризових механізмів України.
Монографія буде корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей та усіх, хто цікавиться проблемами світової економіки та міжнародних економічних відносин.
УДК 339.9
К 60
ISBN 978-966-654-495-0

 

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АЛЬТЕР-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Зварич Р. Є. Геоекономічні детермінанти альтерглобалізації : моногр. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2018. – 376 с.
В монографії досліджено методологію моделювання та прогнозу­вання світової динаміки та напрацьовано концептуальну модель пред­метної області дослідження альтеглобалізації. Розглянуто парадоксальну теорію глобалізації та проведено оцінку системних викликів неолібе­ральної моделі світової економіки. Оцінено глобальну економічну пер­спективу, поляризацію і дивергенцію світової економіки. Досліджено альтерглобальний економічний розвиток, встановлено недоліки та су­перечності глобалізації, досліджено становлення та відмінні особливості альтерглобалізму, проведено конкретизацію та верифікацію розуміння альтерглобалізації, її принципів та імперативів, а також здійснено по­зиціонування альтерглобалізації в розрізі корпоративної ідентичності та відповідальності. Напрацьовано альтерглобальну модель розвитку України, встановлено економічні виклики та макроризики її розвитку, визначено регіональну поляризацію та проведено індексну оцінку її альтерглобального позиціонування.
Для фахівців та експертів з глобалізації, зовнішньоекономічної ді­яльності, органів державного управління, наукових працівників, викла­дачів, аспірантів та студентів.
УДК 339.982
З 42
I8ВN 978-966-654-492-9